Disclaimer

Algemene Voorwaarden Casha

Welkom bij de website van Casha en hartelijk dank voor uw bezoek! Deze website is onderdeel van en wordt aangeboden door Casha. Deze website is een platform waar leden van Casha, Curacao Apartments and Small Hotels Association, zichzelf voorstellen Alle leden voldoen aan minimum kwaliteitseisen die beschrijven worden in het gedeelte “About” op deze website.

Door de website te bezoeken verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1. Ingangsdatum

Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 1 oktober 2020 van toepassing op ieder gebruik van de website en op alle door Casha aangeboden diensten.

2. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring

Casha draagt zorg voor het hosten en de bereikbaarheid van de website. Casha is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van systeemuitval, verbindingsuitval of een ander defect of storing van de website.
Casha zal een storing zo spoedig mogelijk proberen te verhelpen.
Casha sluit aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door;

(i) gebruik van de diensten van de website of andere diensten van Casha;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan
(iii) onjuiste informatie op de website;

3. Ingaan op aanbod van lid

Casha is en wordt geen partij bij de overeenkomst die u sluit of wenst te sluiten met de aanbieders op deze website.

4. Aangeboden informatie op de website

Casha doet haar best ervoor te zorgen dat de door leden verschafte informatie op de website juist is.

Casha kan evenwel niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde juist en betrouwbaar is. Casha kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op de website.

Elk lid compromitteert zich en verantwoordt zich voor de omschrijving en bedoelingen zoals beschreven op zijn eigen website.

5. Klachten

Ingeval van klachten over onze dienstverlening, kunt u deze klacht indienen door een e-mail te verzenden aan casha.apartments@gmail.com Klachten dienen binnen een redelijke termijn – maximaal twee maanden na constatering van de klacht – te worden ingediend. De klacht dient goed gemotiveerd te worden. Casha zal de ontvangst van uw klacht bevestigen en vervolgens er naar streven binnen 14 dagen op uw klacht te reageren. Indien reactie op uw klacht binnen 14 dagen niet mogelijk is, zullen wij u zulks binnen die termijn berichten en u aangeven binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Curaçao.